Ważna informacja

Szanowni Rodzice!

Informujemy Rodziców, korzystających z usług opiekuńczo wychowawczych w Żłobku Miejskim w Ustce, że na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku (Dz. U. z 2021r. poz. 2270) „o rodzinnym kapitale opiekuńczym” będzie możliwość dofinansowania z budżetu państwa pobytu dziecka w placówce żłobkowej do wysokości 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie wprowadzone zostanie od dnia 1 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 r.

Dofinansowanie będzie przysługiwało: na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie, na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko będzie objęte RKO i wszystkie kolejne dzieci w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Należne dofinansowanie będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych na konto Żłobka Miejskiego w Ustce po uprzedniej procedurze indywidualnego złożenia do ZUS wniosku przez rodziców.

W związku z powyższym na podstawie art. 53 pkt 2 w/w cytowanej ustawy rodzice są zobowiązani do przekazania dla żłobka do dnia 14 stycznia 2022 r. następujących danych:

  1. numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka- w przypadku gdy nie nadano dziecku numeru PESEL,

  2. daty urodzenia obojga rodziców,

  3. numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców- w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL,

  4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców