Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Żłobka Miejskiego w Ustce.

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej.


 

Żłobek Miejski w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej : www.zlobek.ustka.pl


 

Data publikacji strony internetowej : 18.11.2015r

Data ostatniej istotnej aktualizacji : 23.09.2020 r

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


 

Ułatwienia na stronie internetowej:

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury.

Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok


 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 10.03.2020r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 23.09.2020 r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Żłobka Miejskiego w Ustce.


 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności : Magdalena Markowicz

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada : Magdalena Markowicz

e-mail: deklaracja.zlobek.ustka@wp.pl

telefon 59 8144 995

Dane teleadresowe jednostki :

Żłobek Miejski w Ustce

ul. Marynarki Polskiej 83

76-270 Ustka

tel. 59 8144 995

e-mail: zlobek84@wp.pl

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo :

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Zgłoszenie musi zawierać :

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

 • wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienie dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna


 

 1. Do budynku Żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Marynarki Polskiej, prowadzą do niego schody oraz podjazd. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka. Ponadto główna brama jest drogą wjazdową dla zaopatrzenia oraz służb pożytku publicznego, prowadzi ona do wejścia dla dostawców oraz drugiego wejścia do placówki. Wejścia te służą również jako droga ewakuacji. Przy bramie głównej wjazdowej znajduje się plac zabaw, który służy jako miejsce zbiórki do ewakuacji.

 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są wszyscy pracownicy.

 3. W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

 4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 5. Na terenie Żłobka nie znajduje się parking dla samochodów osobowych.

 6. Do Żłobka może wejść osoba z psem asystującym.

 7. W Żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Koordynator ds Dostępności

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Ustce wyznacza koordynatora ds Dostępności Panią Ewę Bąbelek - pielęgniarkę Żłobka Miejskiego w Ustce.

 

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji : 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 83

telefon : 59 8144-995

e-mail: zlobek@um.ustka.pl