RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski w Ustce z siedzibą przy
  ul. Marynarki Polskiej 83, 76-270 Ustka.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Piątak, z którym można kontaktować
  się e-mailowo: ppiatak@kancelariapiatak.pl.
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem przyjęcia i pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Ustce.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres pobytu dziecka, obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń.
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
  do przenoszenia danych.
 8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Żłobek Miejski w Ustce nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.