Opłaty

Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ustce w wysokości 16% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020r. poz.2207 z póź zm) w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.

Baza (opłata stała) na rok 2022 wynosi: 481,60 zł miesięcznie (3010 zł x 16%)

Wyżywienie (stawka dzienna) - 8 zł

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto żłobka:
12 1020 4649 0000 7002 0242 9397

Przy wpłatach prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza.