Regulamin rekrutacji

Zarządzenie Nr 04/2015
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Ustce
z dnia 02.11.2015r
w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Żłobka
zarządzam co następuje:


§1


Nabór do żłobka ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ustka, winien uwzględnić następujące zasady:
1)  kartę zgłoszenia do żłobka można składać codziennie od godziny 08:00 do 16:00 w sekretariacie żłobka,
2) przy przyjmowaniu do żłobka winny być przestrzegane następujące kryteria pierwszeństwa:
- przyjmowane do żłobka są dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat,
- dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących,
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności , bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
- dzieci rodziców pracujących.
3) w celu ustalenia możliwości uczęszczania przez dziecko do żłobka prowadzonego przez Gminę Miasto Ustka należy szczegółowo ustalać jego miejsce zamieszkania, kierując się w szczególności miejscem zameldowania na pobyt stały,
4) w celu ustalenia czy rodzice dziecka pracują, należy ustalać fakt wykonywania działalności zarobkowej lub pracy oraz jego okres,kierując się w szczególności dokumentami potwierdzającymi te okoliczności (np. zaświadczeniami),

 

§2


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ustka.

 

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.